Opublikowano

ZASADY UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH NA TERENIE SZKOŁY

ZASADY UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH NA TERENIE SZKOŁY

 

Konsultacje – dyżury czerwiec 2020

 

  1. Harmonogram konsultacji z nauczycielami ZSM-E jest opublikowany na stronie internetowej szkoły – www.targowa.edu.pl.

  2. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym spotkaniem konsultacyjnym uczeń informuje nauczyciela ( drogą elektroniczną ) o potrzebie konsultacji, a po uzyskaniu potwierdzenia przychodzi do szkoły.

  3. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  4. W konsultacjach nie może uczestniczyć uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal wyznaczonych na konsultacje, po zajęciu wskazanego przez nauczyciela miejsca.

  6. O liczbie uczniów przebywających jednocześnie w sali konsultacyjnej decyduje nauczyciel prowadzący konsultacje.

  7. Czekając na wejście do szkoły albo sali konsultacyjnej, poruszając się po korytarzach uczniowie zachowują odpowiedni odstęp – co najmniej 1,5 m.

  8. Na terenie szkoły zabrania się spożywania posiłków.