Opublikowano

OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT

 

Częstochowa, 18.01.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29 ogłasza

 

KONKURS OFERT

na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną uczniów , którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia (hałas, oleje i smary, pyły zawierające wolną krzemionkę, wymuszona pozycja ciała).

 

Przewidywana liczba uczniów objętych badaniem – ok. 180 w roku szkolnym.

Umowa może być zawarta na okres 1 roku.

Do udziału w konkursie zapraszamy podstawowe jednostki służb medycyny pracy mające uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Oferty powinny spełniać warunki określone w §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13. lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 1998r. Nr 93 poz. 592), z późniejszymi zmianami.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem badania należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2016r. o godz. 10.00.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.01.2016r. o godz. 10.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 27.01.2016r. o godz. 9.00 oraz na stronie internetowej szkoły.

Termin związania ofertą: do 20 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Osobą odpowiedzialna za organizację konkursu jest Beata Wroniecka (tel. 034 324 14 11).

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane o ofercie:

    1. nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

    2. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 tekst jednolity)

  2. Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

  3. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.

  4. Proponowaną kwotę brutto należności za realizację zamówienia (koszty badań jednego ucznia), ewentualną kalkulację elementów należności.

  5. Proponowany czas trwania umowy.

Zapraszamy podstawowe jednostki służby medycyny pracy do udziału w konkursie ofert.